huHU     EN
huHU     EN
0K
Qualified Lawyers
0
Trusted Clients
0
Successful Cases
0
Honors & Awards
A Dr. Gergényi Szabolcs
Ügyvédi Iroda

egy független, fiatal, de rendkívül dinamikusan fejlődő, XXI. századi  iroda.

Mind a vállalati és a szolgáltatói szektor, mind pedig a lakossági ügyfelek számára egyaránt nyújtunk általános és speciális jogi szolgáltatásokat, amelyet magas szakértelemmel, precízen, gyorsan és hatékonyan végzünk. A gazdasági élet képviselői számára első sorban állandó jogi képviseletet látunk el, jogi szakvéleményt és átvilágítást készítünk, speciális szakértelmet igénylő szerződéseket készítünk el vagy véleményezünk, közreműködünk a cégekkel kapcsolatos eljárásokban. Lakossági ügyfeleink pedig leggyakrabban jogi tanácsadással, ingatlan adásvételi szerződések, végrendeletek elkészítésével, peres képviselet ellátásával bízzák meg irodánkat.  Munkánk során a magyar jogszabályok mellett az Európai Uniós rendelkezéseket is aktívan alkalmazzuk belföldi és uniós jogügyletek esetén egyaránt. Alapelvünk a kreativitás, dinamizmus, megbízhatóság. 

Irodánk Budapest egyik legfrekventáltabb és könnyen megközelíthető helyén, a “Pesti Broadway” szívében, a Paulay Ede és a Nagymező utcák keresztezésénél  található, amely biztosítja Ügyfeleink számára a gyorsan elérhető és méltó körülmények között történő ügyfélfogadást.

Ügyfeleinket a megbízás ideje alatt „nem hagyjuk magára”, folyamatosan tájékoztatjuk őket a megbízást érintő tevékenységekről, email útján előzetesen egyeztetjük, véleményeztetjük a Tisztelt Megbízóinkkal.

AZ IRODAVEZETŐ
Dr. Gergényi Szabolcs drglaw

Dr. Gergényi Szabolcs ügyvéd, egészségügyi szakjogász

Jogi diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán szerezte 2007-ben. 2008-tól ügyvédjelölt egy neves hazai ügyvédi irodában, ahol már az avatását követő napon bírósági tárgyalásra megy, amelyet a 3 év alatt több száz önálló eljárás követ. Részt vesz a Budapesti Ügyvédi Kamara által szervezett Ügyvédiskola I. majd II. képzésen, 2010-ben publikál az Ügyvédek Lapja című folyóiratban. Még első éves ügyvédjelölt, amikor az általa felállított pertaktika használatával a principális iroda által képviselt megbízó pernyertes lesz, amit később számos hasonló siker követ. 

A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja.2011-ben  jogi szakvizsgát, 2012-ben egészségügyi szakjogász képesítést szerez. A kreatív jogalkalmazás híve.

 Objekteket, installációkat készít.

SZOLGÁLTATÁSOK, SZAKTERÜLETEK
Dr. Gergényi Szabolcs drglaw
ÁLTALÁNOS

Jogi tanácsadás

A klasszikus ügyvédi tevékenységek egyik alapja, az ügyvéd-ügyfél bizalom kialakulásának első állomása. A konzultáció időtartama jellemzően 40-60 perc, amelyet előzetesen egyeztetett időpontban tudunk Ügyfeleink részére nyújtani. Mivel ma az élet rendkívüli módon felgyorsult és az Ügyfelek helyhez kötve igyekeznek valamennyi igénybevett szolgáltatásukat elintézni, ehhez igazodva irodánkban lehetőség van skype alkalmazáson keresztül vagy email útján történő e-jogi tanácsadásra is. Utóbbiak feltételeiről kérjük, szíveskedjenek itt érdeklődni.

Állandó Jogi Képviselet

A vállalati és a szolgáltatói szektor számára előnyösebb lehet, ha felmerülő jogügyleteiket vagy jogvitáikat nem eseti, hanem állandó megbízás keretében látjuk el, mivel így biztosítható a folyamatos rendelkezésre állás, az aktuális ügy rendszerszintű ismerete és a kedvezőbb díjszabás is.

Eseti Peres Jogi Képviselet

Egyes vélemények szerint két fajta ember létezik: aki volt már bírósági tárgyaláson és aki lesz.

Ez persze erős költői túlzásnak tetszik, viszont igen nagy az igazságtartalma. Nem kell feltétlenül felperesnek vagy feljelentőnek lennünk ahhoz, hogy bekapcsolódjunk egy hatósági, bírósági eljárásba, hiszen alperes, vagy netán feljelentett szinte bárki lehet: egy rossz szomszédi viszony, egy kellemetlenül sikerült közlekedési malőr, elégedetlen munkavállaló vagy éppen piaci konkurens éppen eléggé megalapozhatja a peres jogvita kezdetét. De ha ezt el is kerülnénk, pertárgyalás alól immunitást mégsem teljesen kapunk: tanú bármikor lehet belőlünk.

Ügyfeleink részére a per megindítása előtt minden esetben egyeztető tárgyalás kezdeményezését javasoljuk, amelyről bővebben itt olvashat. Amennyiben ez nem vezet sikerre, csupán abban az esetben intézkedünk a per megindítása iránt . A peres eljárás során mindvégig arra törekszünk, hogy Ügyfeleink a lehető legkisebb erkölcsi és anyagi sérüléssel kerüljenek ki a „per fogsága” alól.

Irodánk kiemelten foglalkozik a vállalati és szolgáltatói szektort érintő szerzői jogi, versenyjogi, reklám-és médiajogi, egészségügyi jogi, szállítmányozási és fuvarozási, társasági jogi perek teljes körű ügyvitelével. Lakossági ügyfeleink részére jellemzően dologi (pl. közös tulajdon megszüntetése), kötelmi (pl. szerződésszegés), kártérítési perekben látunk el megbízás alapján jogi képviseletet.

Eseti Peren kívüli Jogi Képviselet

Gyakran előfordul, hogy az adós a fizetési felszólításban vagy jogerős ítéletben foglalt kötelezés ellenére nem teljesít. Ennek hatékony érvényesítését szolgálja a fizetési meghagyásos eljárás, valamint a végrehajtási eljárás megindítása.

Irodánk a hazai peren kívüli eljárások mellett az európai fizetési meghagyásos eljárásban és az európai végrehajtható okirat kiállításában és eljárásában is egyaránt vállal megbízást.

Szerződések, jognyilatkozatok

Irodánk egyik fő profilja a szerződések joga, ezért azok széleskörű típusainak elkészítésében tudunk jogi segítséget nyújtani, legyen szó akár tipikus, akár atipikus, vagy vegyes szerződésről. Ilyen például

Atipikus:
– konzorciós;
– koncessziós;
– szindikátusi;
– faktoring;
– franchise;
– lízing stb.

Tipikus:
– ingatlant érintő (így adásvételi, ajándékozási, csere stb);
– bérleti;
– megbízási;
– biztosítási;
– hitel- és kölcsön;
– szállítmányozási és fuvarozási;
– vállalkozói;
– tartási- és életjáradéki;
– öröklési;
– házassági;
– letéti stb.

Speciális szakterületet érintő szerződések itt érhetőek el.

Ezen kívül mindennemű egyoldalú jognyilatkozat elkészítését vállaljuk, legyen szó akár
– végrendeletről;
– elfogadó/lemondó nyilatkozatról;
– tartozáselismerő nyilatkozatról stb.

Társaságok, Szervezetek

Társaságok:
– A hazai gazdasági életben gyakran előforduló társaságok – Betéti Társaság, Korlátolt Felelősségű Társaság, Közkereseti Társaság-, részvénytársaságok (Nyrt., Zrt.) valamint speciális gazdasági társaságok, így különösen

Európai Gazdasági Egyesülés;
Európai Részvénytársaság;
Európai Szövetkezet;
Erdőbirtokossági Társulat;
Vízgazdálkodási Társulat
alapítása, változásbejegyzése.
– Átalakulás;
– közreműködés vállalatfelvásárlásban;
– hitelezői igényérvényesítések;
– képviselet társasági peres eljárásokban.

Egyéb:
– vallási közösségek alapításában, alapító okirat módosításában, jogi segítségnyújtásában történő közreműködés, képviselet ellátása peres ügyekben Magyarországon, illetve az EJEB előtt.

Egyeztetési tárgyalás

Irodánk egyik fő célkitűzése a jogkérdésekben történő egyeztetés, a jogviták békés rendezésének elérése. Ennek érdekében a felekkel személyesen vagy email útján a közös ügy részleteiről folyamatosan egyeztetünk, az esetlegesen felmerülő eltéréseket kompromisszum útján igyekszünk feloldani.

Amennyiben a felek között jogvita alakult ki, Ügyfeleinknek minden esetben annak békés rendezését javasoljuk, ennek érdekében személyes egyeztetési eljárást kezdeményezünk, amelynek rendkívül nagy sikere lett a bevezetése óta és számos, akár évekig is elhúzódó peres eljárás megindítását akadályozta már meg ez a megoldás.

Eltérő a hangvétele és a felek hozzáállása egy peren kívüli, kötetlenebb és rugalmasabb tárgyalásnak, mint egy jóval merevebb, szigorúbb peres eljárásnak. Sokszor ugyanis a felek a „perbe citálást”, az idézést, a bíróság előtti megjelenést és az ezzel járó kötöttségeket nehezményezik, támadásnak veszik és a további peren kívüli kommunikációtól elzárkóznak.

Letétkezelés

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5 § (1) bekezdés e) pontja, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara 4/1999. (III.1) MÜK Szabályzata alapján az ügyvéd pénz és értéktárgy ügyvédi letéti kezelését végzi.

Alapvetően három fajta letétet különböztetünk meg: az őrzési, az ügyleti és a teljesítési letétet.

Jellemzően olyan jogügyletek során és mellett javasolt teljesítési letéti szerződést kötni, amelynél a teljesítések időben egymástól eltérnek. Ebben az esetben a bizalmi kapocs a felek között maga az ügyvéd lehet. Ilyen például a visszterhes szerződések közül az ingatlan adásvételi, vagy vállalkozói szerződés.

Az ügyleti letét pedig a megbízáshoz kapcsolódó eljárási cselekmények teljesítésére és a költségek fedezetére átvett ügyvédi letét, melynek célja a szerződő felek szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek biztosítása.

A letét kiváló megoldás lehet az építőipari körbetartozások megakadályozására, ha a szerződések alapján járó kifizetéseket az ügyvéd (ügyvédi iroda) letéti szerződés alapján átveszi és az abban meghatározott feltételek szerint a jogosultnak kifizeti.

Irodánk magyar forint (HUF) mellett euró (EUR) és amerikai dollár (USD) alapú letét kezelését végzi.

SPECIÁLIS

Versenyjog

Követelés – tartozás

A mindennapokban gyakran fordul elő, hogy az adós határidőben nem teljesít, vagy – akár rajtunk kívül álló okok miatt – csúszunk a kifizetéssel. Ebben az esetben a legjobb megoldás a megegyezés kezdeményezése, amelynek sikertelensége esetén eljárást indíthatunk. Irodánk sikerdíj ellenében vállalja a kintlévőséggel vagy tartozással összefüggő valamennyi tevékenység ellátását, így szükség szerint egyeztetést folytatunk le, ajánlatot közlünk, nagyobb számú követelés esetén megoldási javaslatot teszünk, fizetési meghagyásos eljárást, végrehajtást indítunk az Európai Unió egészén, ellátjuk a perképviseletet rendes – és választottbíróságok előtt egyaránt.

IT és domain jog

Az internet térhódításával az életünk szinte teljesen megváltozott: banki, postai, bolti sorban állás helyett ügyeinket mind gyakrabban intézzük otthonról, vagy a világ bármely pontjáról, PC-nk, laptopunk, táblagépünk vagy okos telefonunk segítségével.

A virtuális világ épülése és a vele együtt járó digitalizáció azonban nem csak magánéletünket és szabadidőnket érinti, munkánk során egyre több alkalmazás érhető el vagylagosan illetve kizárólagosan elektronikus úton, sőt, egyes hivatalos ügyek intézése e-eljárásokban kötelezővé is vált.

Ez a gyökeres fordulat szükségképpen a jogi szabályozást is maga után vonja, különösen a webes kereskedések, elektronikus ügyintézési rendszerek terén kell megteremteni sajátos módon mindazt, ami korábban más formában volt jelen az életünkben.

Irodánk számos, a magyar jogot (is) érintő honlap és üzemeltetője teljes szerződéses állományának elkészítésében működött már közre megbízóink legnagyobb megelégedésére.

Irodánk vállalja

– weboldalak Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) és Adatvédelmi Szabályzatainak;
– e-kereskedelmi -, szoftverfejlesztési és támogatási szerződések elkészítését, véleményezését.
– Ezzel összefüggésben vagy domain vitákkal kapcsolatban jogi tanácsadást nyújt;
– ellátja a képviseletet hatóságok vagy bíróságok előtt peres vagy perenkívüli eljárásokban.

Szállítmányozási-és fuvarozási jog

A nemzetközi kereskedelem kialakulásával jellemzővé vált, hogy az árukat nagyrészt nem ott állítják elő, ahol felhasználják, vagy értékesítik őket, így szükségessé vált azok helyváltoztatása. Ez a gyakorlatban az áruk mozgatásával, vagyis azok szállításával, fuvarozásával lehetséges. Megvalósulhat közúton, vasúti, légi, vízi forgalomban, ezek az ügyletek azonban jellemzően országhatáron átnyúlóak, amelyek igen bonyolultak is lehetnek, így a felek közötti körültekintő megállapodások megkötése mindenképpen javasolt.

Irodánk a hozzánk fordulóknak professzionális segítséget nyújt, így
– jogi tanácsadást;
– nemzetközi, Európai Unión belüli és belföldi közúti, vasúti, légi, vízi szállítmányozási és fuvarozási szerződéseket készít;
– meglévő megállapodásokat véleményez;
– ellátja a képviseletet peres és peren kívüli eljárásokban.

Reklám- és médiajog

reklám hosszú idő óta a kereskedelem egyik meghatározó alkotóeleme, áru, szolgáltatás, vagyoni értékű jog értékesítésének, igénybevételének rendkívül hatékony eszköze. Az utóbbi évtizedek reklámdömpingje azonban sokszor a várttól ellenkező hatást ért el, a fogyasztók telítődtek, így egyre nehezebb dolga van a reklámozónak célcsoportjai hatékony megszólítására. A mind hevesebb „reklámverseny” miatt vált csak igazán szükségessé professzionális jogász szakemberek bevezetése a reklámfolyamatokba, sokszor ugyanis egy nem a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően elkészített reklám komoly hatósági szankciót vonhat maga után, amelynek pénzügyi vetülete akár túlnyúlhat a reklámtól remélt bevételen is.

Irodánk
– megbízóinkat teljes körű jogi tanácsadással látja el a hatályos jogszabályi környezet, a hatósági joggyakorlat, továbbá a reklám jogi megfelelősége tekintetében;
– a reklámozó, a reklám közzétevője és a reklámszolgáltató közötti, valamint a szponzori és egyéb szerződéseket elkészíti, véleményezi;
– ellátja a képviseletet a hatóságok vagy bíróságok előtt peres és peren kívüli eljárásban;
– felelősségi vagy egyéb más vita esetén egyeztető eljárásokat kezdeményez.

Egészségügyi jog

– gyógyszerekkel kapcsolatos eljárások – finanszírozás, forgalmazás, reklám, piaci önszabályozás;
– teljes körű jogi tanácsadás;
– intézményalapítás, -fejlesztés, -működtetés;
– egészségügyi engedélyezési eljárások;
– állandó jogi képviselet ellátása;
– képviselet peres és perenkívüli eljárásokban;
– szerződések, egyéb egészségügyi dokumentumok elkészítése, véleményezése;
– joint ventures.

INGATLANKÖZVETÍTÉS

Irodánk tevékenysége a megnövekedett ügyféligényre tekintettel tovább bővült.

Az elmúlt időszak hatalmas ingatlanpiaci robbanástól lett hangos. Az alacsony jegybanki alapkamat, a sorozatos brókerbotrányok, a részvénypiacok történelmi csúcsai mind egy alternatív befektetési eszköz irányába terelik a befektetőket, erre pedig jelenleg az ingatlan befektetés a legalkalmasabb, amelynél jóval csekélyebb kockázattal kell számolni a többi eszközhöz képest.

Szakértők szerint ez a lendület mérsékeltebben ugyan, de az elkövetkező években is kitart majd, ezért bőven van még tere és helye az ilyen irányú befektetéseknek. Sőt, a növekvő turizmus és bérlakás hiány miatt magánszemélyeknek is vonzó választás lehet 1-1 lakás hasznosítási célú vásárlása.

Irodánk elsősorban kereskedelmi, üzleti célú ingatlanok – szállodák vagy erre a funkcióra alakítható épületek, komplexumok, ipari ingatlanok – közvetítésében nyújt segítséget.

A közvetítési tevékenység mellett szükség esetén
– az ingatlant jogi szempontból  felmérjük,
– a tárgyalások során aktívan közreműködünk a megállapodás elősegítése érdekében,
– közreműködünk a szükséges engedélyek beszerzésében és
– elkészítjük az ingatlan tulajdonának vagy birtokának átruházását tartalmazó szerződést.

KÖRNYEZETVÉDELEM
Dr. Gergényi Szabolcs drglaw

Nagyon sokan tisztában vagyunk vele, hogy a Föld energiaforrásai végesek; az ember végnélküli fogyasztása, a környezetszennyezés és a természetes környezet fokozatos kiírtása Földünk pusztulásához vezet.  Többen és többen válnak ezért környezettudatossá és figyelnek oda a saját életterükre, fogyasztási szokásaikra.

Ebben Irodánk is igyekszik kivenni a maga részét és büszkén csatlakozunk minden olyan kezdeményezéshez, amely a környezet megóvását tűzi ki céljául.

Természetesen a napi munkavégzés során is kiemelten figyelünk arra, hogy zöld irodához méltón óvjuk a környezetünket, ezért:

 • csak újrahasznosított papírt és levélborítékot használunk;
 • feleslegesen nem nyomtatunk, a hibásan kinyomott papírt újra felhasználjuk;
 • légkondícionálót csak a legszükségesebb esetben, a normál közérzet megőrzése érdekében használunk;
 • munkatársaink, amikor lehet, kerékpárral közlekednek;
 • munkaidő után az elektromos berendezéseket áramtalanítjuk.

AJÁNLÁSOK

 • A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine. I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite sense of mere tranquil.

  Jennifer Lopez
  Patient
 • A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine. I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite sense of mere tranquil.

  John Smith
  Researcher
FOGLALJON IDŐPONTOT!
Dr. Gergényi Szabolcs drglaw

  Vagy keressen bennünket elérhetőségeinken:

  1061 Budapest, Paulay Ede utca 50.

  +36 1 787 72 65

  +36 70 428 83 70

  info@gergenyi.hu